ورود چهارشنبه ، 24 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمهجور
نامامیر اشکان
رشته تحصیلیپاتولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس