ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیروشن قصرالدشتی
نامعباس
رشته تحصیلیدامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس