ورود جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیاعرابی
نامنوید
رشته تحصیلیمامایی دامپزشکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس