ورود دوشنبه ، 11 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیاسماریان
نامشیدا
رشته تحصیلیفارماکولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس