ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگییوسفی
نامعلیرضا
رشته تحصیلیپاتولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس