ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیاسفندباری
نامآرش
رشته تحصیلیآناتومی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس