ورود يکشنبه ، 28 آبان ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیوفافر
نامامیر
رشته تحصیلیجراحی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس