ورود يکشنبه ، 2 مهر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیوفافر
نامامیر
رشته تحصیلیجراحی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس