ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیورزندیان
نامسارا
رشته تحصیلیجراحی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس