ورود سه شنبه ، 1 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحاجی پور لاطران
نامناصر
رشته تحصیلیپاتولوژی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس