ورود شنبه ، 4 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحبیبی
نامغلامحسین
رشته تحصیلیبهداشت و بیماری طیور
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس