ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیترحمی
ناممحمد
رشته تحصیلیبهداشت و بیماری آبزیان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس