ورود جمعه ، 3 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدهقان
نامسید اصغر
رشته تحصیلیمامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2380.pdf
عکس