ورود شنبه ، 4 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیکریمی
نامعلی
رشته تحصیلیانگل شناسی دامپرشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس