ورود چهارشنبه ، 24 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیصادقی لیمنجوب
نامرضا
رشته تحصیلیبهداشت و بیماری آبزیان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس