ورود پنجشنبه ، 10 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلی آبادی
نامعلی
رشته تحصیلیجراحی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس