ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحقدوست
نامغلامعلی
رشته تحصیلیشیمی فیزیک
مقطع تحصیلیدانشجودکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2058.pdf
عکس