ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفتاحی
نامحسین
رشته تحصیلیدامپزشکی
مقطع تحصیلی دکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/4814.pdf
عکس