ورود چهارشنبه ، 24 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیغفوری
نامرضا
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس