ورود دوشنبه ، 30 مرداد ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعصومی
نامحسین
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس