ورود شنبه ، 29 تير ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعصومی
نامحسن
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس