ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعصومی
نامحسین
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس