ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفاتحی ایندارلو
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدانشجوی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس