ورود پنجشنبه ، 1 اسفند ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفاتحی
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیبرق کنترل
مقطع تحصیلی دکترا
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/CV-fatehi.pdf
عکس