ورود جمعه ، 3 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفاتحی ایندارلو
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدانشجوی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس