ورود جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیآل سعدی
نامعلیرضا
رشته تحصیلیبرق قدرت
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس