ورود دوشنبه ، 7 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیقنبریان
ناممحمد مهدی
رشته تحصیلیبرق قدرت
مقطع تحصیلیدانشجوی دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2107.jpg
عکس