ورود شنبه ، 4 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشریف
نامشریف الدین
رشته تحصیلیبرق الکترونیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس