ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیکازرونی
نامعبدااوهاب
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس