ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیامیر عضدی
نامجمشید
رشته تحصیلیمهندسی صنایع
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس