ورود پنجشنبه ، 31 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگییداللهی
نامپروین
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/197.pdf
عکس