ورود جمعه ، 3 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیطباطبایی
ناممژگان
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس