ورود يکشنبه ، 4 تير ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیضیایی اخوره سفلایی
نامسهیلا
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس