ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیضیایی اخوره سفلایی
نامسهیلا
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس