ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتوللی
نامرکسانا
رشته تحصیلیبیهوشی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس