ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیزمانی جباری
نامپروانه
رشته تحصیلیحقوق خصوصی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس