ورود سه شنبه ، 3 ارديبهشت ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیزمانی جباری
نامپروانه
رشته تحصیلیحقوق خصوصی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس