ورود يکشنبه ، 6 بهمن ، 1398
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
آذریفریبرزبیهوشیفوق لیسانسمربینیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/886/Default.aspx
آذریمهدیهریاضیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/952/Default.aspx
آزادنیاپریسابهداشت مواد غذایی منشا دامیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/910/Default.aspx
آزادیانحمیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1028/Default.aspx
آل سعدیعلیرضابرق قدرتکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1029/Default.aspx
ابراهیم پور مشهدیمحمد رضاآناتومیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/972/Default.aspx
ابول پورخدیجهریاضی محضدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/950/Default.aspx
ادیبفاختهپرستاریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1043/Default.aspx
اسفندباریآرشآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/911/Default.aspx
اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/894/Default.aspx
اسلامیانمعصومهزنان و زایماندکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/994/Default.aspx
اسماریانشیدافارماکولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/916/Default.aspx
اعرابینویدمامایی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/918/Default.aspx
امیر عضدیجمشیدمهندسی صنایعکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1021/Default.aspx
انصاریساراعلوم و صنایع غذاییدکترای تخصصیمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/927/Default.aspx
اولیاءمحمد رضاادبیات فارسیدانشجوی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1018/Default.aspx
اکبرپوربیژنفیزیولوژی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/917/Default.aspx
باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/928/Default.aspx
باقریکامبیزایمونولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/971/Default.aspx
باویخدیجهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/938/Default.aspx
برزیدهام البنینروانشناسی عمومیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1006/Default.aspx
برنجیان تبریزیحسینتربیت بدنیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/996/Default.aspx
بنی هاشمیسید علی اکبربیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/984/Default.aspx
بهبهانیمحمد رحیمحقوق خصوصیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1001/Default.aspx
بیگدلیمسیحبیماری داخلی دامهای کوچک دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/920/Default.aspx
پارس زادهمحمدحقوق بین المللکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1000/Default.aspx
پایانسهیلاتاریخ اسلام دکتری تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1019/Default.aspx
پیربنیهمحمد امینمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1040/Default.aspx
پیرویان کازرونیفرحفوق تخصص قلب اطفالدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/976/Default.aspx
پیشگراحمدبرنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/937/Default.aspx
تدینیغلامرضاروانپزشکیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/983/Default.aspx
ترحمیمحمدبهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/903/Default.aspx
تقی زاده مهدیالکترونیک دکترامربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1034/Default.aspx
تورانیتهمینهزبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/955/Default.aspx
توسلیعلی اصغربیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/991/Default.aspx
توللیرکسانابیهوشیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1010/Default.aspx
جابریآزیتاپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/883/Default.aspx
جعفرپورزهرابیوفیزیکدانشجوی دکترامربیبورسیهعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/944/Default.aspx
جعفری پرستاریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1044/Default.aspx
جمالیجاسمبرق مخابراتدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1032/Default.aspx
جهادیانهاجرتربیت بدنیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/997/Default.aspx
جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/939/Default.aspx
جوکارمحبوبهشیمی آلیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/889/Default.aspx
جوکارهاجرادبیات فارسیدانشجو دکتریمربیبورسیهعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1017/Default.aspx
حاجی پور لاطرانناصرپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/905/Default.aspx
حاجی وندیلیلاماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1045/Default.aspx
حافظيشهراممديريت دولتيدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/877/Default.aspx
حبیبیغلامحسینبهداشت و بیماری طیوردکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/904/Default.aspx
حسام الدینیاسماعیلریاضی کاربردیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/948/Default.aspx
حسن شاهیبهرامجراحی عمومیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/988/Default.aspx
حسینیابراهیمعلوم و صنایع غذاییدکترای تخصصیمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/924/Default.aspx
حسینیبهروزفیزیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/954/Default.aspx
حسینی فردمهردادپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/884/Default.aspx
حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/890/Default.aspx
حقیقیمهنازمتخصص بیماریهای کودکاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/978/Default.aspx
حمزه ای هرزنجیفرحنازشیمی معدنیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/891/Default.aspx
خلیلی محمد حسینعلوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/926/Default.aspx
خواجهزهرازبان انگلیسیدکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/957/Default.aspx
خواجه ایحسنآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/956/Default.aspx
خوشقدمجعفرچشم پزشکدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/993/Default.aspx
خوشوقتیآمنهکلینیکال پاتولوژیدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/913/Default.aspx
درویشیفرنگیسباستان شناسیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1020/Default.aspx
دهقانسید اصغرمامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/899/Default.aspx
دهقانابوذررادیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/900/Default.aspx
دهقانفرآزادهحقوق جزاکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1041/Default.aspx
دهقانیعلی پناهآموزش زبان انگلیسیدکتری استادیارتمام وقتعلوم انسانیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/961/Default.aspx
دهقانیاردلانگوش و حلق و بینیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/981/Default.aspx
دولتیغلامرضاعلوم تربیتیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/969/Default.aspx
ذاکر عباسعلیمحمد رضاحقوقکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/998/Default.aspx
رادمنشناهيدمديريت دولتيدانشجو دکترامربيتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/881/Default.aspx
رحمانی فرفرهادآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/902/Default.aspx
رفیعیعلیمهندسی پزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1036/Default.aspx
رمضانی نوروزانیفاطمهآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/901/Default.aspx
روستاعلیرضابرق کنترلدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1026/Default.aspx
روشن قصرالدشتیعباسدامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/921/Default.aspx
زارعی جلیانیمحسنعلوم قرآن و حدیثدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/967/Default.aspx
زمانی جباریپروانهحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1003/Default.aspx
سپهرآرالیلیزیست شناسی علوم جانوریدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/942/Default.aspx
سمیعیابراهیمزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/968/Default.aspx
سید جمالیحجتشیمی آلیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/892/Default.aspx
شادماننسرینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1013/Default.aspx
شاهورانسید علیبیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/982/Default.aspx
شاکرمیعلیرضازبان انگلیسیدکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/962/Default.aspx
شرکاءالهامزنان و زایماندکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/986/Default.aspx
شریعتافسونمیکروبیولوژی دکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/946/Default.aspx
شریعتیمهردادفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/930/Default.aspx
شریفشریف الدینبرق الکترونیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1023/Default.aspx
شریفیاسفندیارزیست گیاهیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/931/Default.aspx
شریفیفرنگیسماماییکارشناسی ارشدمربی بورسیهپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1042/Default.aspx
شهریاریحسینعلوم جانوریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/934/Default.aspx
شیخ موحدمهدیحقوق عمومیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم انسانیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/999/Default.aspx
شیخیانلیلاشیمی تجزیهدکتریاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/888/Default.aspx
صادقی لیمنجوبرضابهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/897/Default.aspx
صمیمیعلی اصغرفیزیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/947/Default.aspx
ضیایی اخوره سفلاییسهیلاماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1011/Default.aspx
طباطباییمژگانماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1012/Default.aspx
طیببیداریوشایمونولوژیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/935/Default.aspx
طیبیقاسمآموزش زبان انگلیسی دکتراِی تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/964/Default.aspx
عابدیمحمد رضاادبیات غربکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/965/Default.aspx
عارفعلی اکبرفقه و مبانی اسلامیدکتری تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1016/Default.aspx
عبادیامینشیمی معدنیدکتریاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/887/Default.aspx
عبادیپدیدهبیوشیمیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/979/Default.aspx
عدل بندناهیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیبورسیهفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1030/Default.aspx
عطاییداودعلوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/923/Default.aspx
علائیبیتاآمار ریاضیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/953/Default.aspx
علی آبادیعلیجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/895/Default.aspx
علی رمجیزیبابیماریهای پوستدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/990/Default.aspx
علیاییاحدانگل شناسی دامپرشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/896/Default.aspx
علیجانییاسرمهندسی عمراندانشجوی دکترا مربیبورسیه دکترافنی و مهندسیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1039/Default.aspx
غفوریرضامهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1037/Default.aspx
غلامیژالهماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1015/Default.aspx
غلامیبابکبرق الکترونیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1031/Default.aspx
فاتحی محمد حسینبرق کنترل دکترااستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1033/Default.aspx
فتاحیحسیندامپزشکی دکتری تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1046/Default.aspx
فرمانینگارمهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1038/Default.aspx
قاسمی زادعلیرضامدیریت اموزش عالیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1005/Default.aspx
قره باغیونوسحقوق خصوصیدکترا تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1004/Default.aspx
قشقاییربابفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/966/Default.aspx
قنبریانمحمد مهدیبرق قدرتدانشجوی دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1027/Default.aspx
گرجی مخصوصهرمزپزشکی اجتماعیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/995/Default.aspx
گلچین منشادیعلیرضابهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/912/Default.aspx
گلستانافشينمديريت دولتيفوق ليسانسمربيتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/879/Default.aspx
محمدیبهزادپاتولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/973/Default.aspx
محمود زاده ثاقبماندانافیزیولوژی انسانی دکترای تخصصیمربیتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/980/Default.aspx
محمودیسید محمد مهدیمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/932/Default.aspx
مختاریمختارفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیاستادتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/929/Default.aspx
مدرس حقیقیمهرزادارتوپدیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/985/Default.aspx
مرحمتی زادهمحمد حسینبهداشت مواد غذایی منشا دامیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/915/Default.aspx
مشایخفرحنازمدیریت آموزشیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1007/Default.aspx
مشایخپری جانمدیریت اموزشیدانشجو دکتریمربیبورسیهعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1008/Default.aspx
مصلائی پورعبدالحسینآموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/958/Default.aspx
مظفریمهدیقارچ شناسیدانشجو دکتریمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/933/Default.aspx
معتمدحمید رضامدیریت اموزشیدکترامربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1009/Default.aspx
معتمد رودانیمحمد جوادفوق تخصص قلب و متخصص داخلیدکترای فوق تخصصاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/974/Default.aspx
معتمدیعباسآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/959/Default.aspx
معصومیحسنبرق مخابراتدکترا تخصصیاستادیاربورسیهفنی و مهندسیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1035/Default.aspx
معظممیترازبان انگلیسیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/963/Default.aspx
معينسعيد رضامديريت دولتيدکترياستاديارتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/878/Default.aspx
مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/945/Default.aspx
ملک حسینیفاطمهزیست شناسی علوم جانوریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/941/Default.aspx
مهجورامیر اشکانپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/922/Default.aspx
مهدی یارامیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیبورسیهفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1024/Default.aspx
نجفیخدیجهزبان انگلیسی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/960/Default.aspx
نصرتیبنفشهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجوی دکترامربیبورسیهعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/943/Default.aspx
نظریعبدالهریاضی محضدانشجو دکترابورسیهتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/951/Default.aspx
نعیمیسیروسژنتیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/936/Default.aspx
نوروزيفرخعلوم اقتصاديفوق ليسانسمربيتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/880/Default.aspx
نوروزی اصلاردوانبیماری داخلی دامهای بزرگدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/907/Default.aspx
نیادحسنفیزیکدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/949/Default.aspx
نیرومند حسینیسید رضاجراحی کلیه و مجاری ادراریدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/989/Default.aspx
نیک روشمعصومهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجوی دکترامربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/940/Default.aspx
نیکبختفاطمهشیمی آلیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/893/Default.aspx
هادی پورمحمد مهدیبهداشت بیماریهای طیوردکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/906/Default.aspx
هاشمی فردطاهرهآموزش بهداشتفوق لیسانسمربیتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/885/Default.aspx
هجرتیزینب الساداتمتخصص کودکاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/977/Default.aspx
همراهيمهردادمديريت دولتي دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/882/Default.aspx
والیرهامرادیولوژی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/919/Default.aspx
ورزندیانساراجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/908/Default.aspx
وطن خواهمحمد حسینارولوژیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/987/Default.aspx
وفافرامیرجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/909/Default.aspx
کازرونیعبدااوهاببرق مخابراتدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1022/Default.aspx
کامران زادهناهیدحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1002/Default.aspx
کاویاننادرچشم پزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/975/Default.aspx
کریمیعلیانگل شناسی دامپرشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/898/Default.aspx
کیوانیحمیدبرق الکترونیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1025/Default.aspx
یداللهیپروینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttp://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1014/Default.aspx
یزدان پناهصدیقهعلوم و صنایع غذاییدانشجوی دکترامربیبورسیهدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/925/Default.aspx
یزدان پناهعباسجراحی عمومیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/992/Default.aspx
یوسفیعلیرضاپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/914/Default.aspx