ورود چهارشنبه ، 21 آذر ، 1397
حداقل
معاونت دانشجویی

نام : علی اکبر                                                                                                                                                                                                   
نام خانوادگی : عارف
سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی
تحصیلات : دکترای تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی: فقه اسلامی
محل اخذ مدرک :واحد علوم و تحقیقات تهران
تلفن تماس : 42239933-071
پست الکترونیک : m-daneshjooei@kau.ac.ir

حداقل
پیوندها